vastoweb.com - Portale di informazione su Vasto e Abruzzo. Commercio, Servizi, Turismo.

Tradizioni/La "Štorie" di Carnevale 2011 di Fernando D'Annunzio

Più informazioni su

VASTO – Il canto della Štorie è un canto tradizionale nato anticamente per dare l’occasione al popolo, allora suddito, di approfittare del Carnevale per prendersela, con versi più o meno garbati e spesso burleschi e satirici, con quelli che erano i signori/padroni che all’epoca comandavano. Ora che i signori/padroni vecchio stampo non ci dovrebbero più essere, i bersagli della satira e delle burle diventano spesso i politici, specialmente quelli che al momento governano, indipendentemente dal loro colore politico. La Štorie viene riscritta ogni anno e gli argomenti trattati sono scelti tra quelli di pubblico dominio, da quella che é la voce del popolo: critiche, lamentele, battute,… che si sentono ogni giorno e che riguardano fatti e personaggi che hanno dominato la scena, durante l’anno trascorso.
Chi scrive, spesso deve anche provvedere ad addolcire le troppo colorite espressioni e le invettive che escono spontanee dalla bocca di gente sempre più scontenta e a volte esasperata.  

A Vasto la tradizione de la Štorie è legata alla figura di Zi’ Nicola Giangrande, che per tanti anni ha scritto i versi, interpretati poi da una compagnia popolare spontanea, SAVAS (Società Autonoma Vagabondi A Spasso), coordinata da Ezio Pepe, Zì Culucce.

Dal 1995 è il poeta vastese Fernando D’Annunzio ha ripresoa scrivere la Štorie, di cui vi proponiamo l’edizione 2011.

 1
Se ppure vé’ cchiù ttarde Carniväle
‘i prisindàme a vvu’ sempre puntuäle.
La Štorie pur’ a’huànne vi purtäme,
štattétil’ a ssindì’ mendre candäme.
Da schirzà šta poche e niènde
ma alméne a ‘štu mumuènde
se ci scappe ‘na risäte
tutte jé di huadagnäte.
2
A ndonna jäme! Che štéme facènne!
‘Štu monne nu’ li štém’ arruvunènne!
Nghi la fatìje ci si ‘mpuvurisce,
chi sfrutte l’èddre invéce s’arricchisce.
Ma di chišta situazione
chi šta bbone n’ zi n’addone.
Se lu puäne nin t’attocche…
bbašte che li magne “Rocche”.
3
Li cendecinquant’anne fištiggiäme
e l’Unità d’Italie aricurdäme.
Gna s’è riddutte male ‘šta nazziòne
tra magna-magne, vizie e curruzziòne!
Quanda ggende à cumbattùte!
Quanda ggende ci s’è mmorte!
Chille scì, ci’hanne cridùte,
mo ci šta chi n’ zi ni ‘mborte.
4
J’àma šta ‘ttènde a la carne suìne,
picché ci pò šta ‘mmèzze la diossìne,
ma lu miništre noštre à dichiaräte
ca nu’ n’adéma šta preoccupäte.
Nu’ li purce ch’alluväme,
da signùre li trattäme,
e se rricche si divende
 pò’ jì’ ‘ ffa’ lu prisidènde.
5
 ‘I štann’ a ‘mbapucchià di bbuciardäme
e spérene ca nu’ ‘i li ‘ngruccuäme.
S’aggiùštene lu piatte lèšta lèšte,
ma li prubbéme di la ggende arrèšte.
Lu guvèrne ‘n parlamènde
nin discùte cchiù nijènde;
fa li lègge musci-musce,
tutt’ a cculpe di fidùcie.
6
E quanda doppe manghe la fiduce
šta chi jé brave e ssùbbete aricuce,
s’accatte si’-sett’-otte debbutäte
e la poltrone è bbelle che salväte.
Senatùre e ddibbutäte
mo si vénn’ a lu mercäte.
Traditùre e vvoddafacce
di quatrìne vann’ a ccacce.
7
Nin z’arièsce a scì’ da li macèrie,
sirvisse nu guvèrne forte e sèrie,
e s’addummuènne lu picché e lu dunghe,
tinéme pe’ rispošte “bbunga bbunghe”.
Maremà’ che situaziòne,
štéme dendr’ a nu vallòne
e nghi Bbirluscòne e Bbosse
n’ ariscìme da ‘štu fosse.

Štann’ a spricà’ li fiume di lu gnoštre
pe’ ffa’ li scarpe a Silviùcce noštre.
L’accùsene di fa li purcarìje…
ma ésse dice: -é tutte ‘na bbuscìje!-.
 Mo s’appùre, ‘n cunclusiòne,
 …addre che pruštituziòne!
 Nghi la Rubby e la Daddarie
 aricitàve lu rusàrie!  
9
Dall’Afriche la ggende vé’ pe’ mmäre
e a Lampeduse sbàrchene a mmijjäre,
lu mare é calme e l’immigràte aumènde,
s’adà študià cacche pruvvidimènde.
P’arisolve la quištiòne
ci vulésse nu “Maròne”;
lu minìštre che tinéme
‘mmežž’ all’acche li mittéme.
10
Gire e riggire, quešte è la sunäte
e sempre cchiù štattéme ‘mpantanäte.
Nin z’arisolve niènde e nin zi quàje,
pur’ a Lu Uašte ni’ štéme cchiù mmuàje.
Oramàj štém’ ariddutte
come n’osse di prisutte,
é spulpàte e rrussciucuäte,
nin zi sa chi l’à magnäte.
11
Ma quanda se n’é ffatte di rimpašte
pe’ ffa’ durà la Giunte di Lu Uašte,
la lište di prubbléme é sèmpre longhe,
si jòchene la colpe a pinghi-ponghe.
 Sole mo se n’hann’ accorte
 ca la cose é nnate torte,
 mo lu sìniche, a li štrétte,
 pare ca si vo’ dimétte.
12
E’ da trent’anne che l’aspittaväme
e finalmende mo ci parchiggiäme;
lu “multipiäne” da l’addr’anne è pronde
e cirti jurne pare ch’ arivonde.
 Tra pruggitte e štanziamìnde,
 … appältàte e arippaltäte;
mo štattéme cchiù cundìnde
‘ca la crijatùre è nnäte.
13
Si fa li prove di circulazione,
lu tràffiche a lu céntre è limitäte.
Cagne la mùsiche ma la canzòne
parisce ca jé sempre cchiù štunäte.
Li parchigge, pe’ ddi cchiù,
mo jé ttutte a štrisce bblù;
‘ ndo’ ti firme e ‘ ndo’ t’appugge,
se nin péghe nin parchigge.
14
Pe’ ‘šta città è ‘na bbruvugnarìje,
n’ tinéme cchiù la squadre di pallone.
Pe’ la Pro Vašte n’ z’é truvàte vìje
e manghe sodde pe’ fa l’iscriziòne.
Cchiù nisciùne fa nijènde
pe’ la glorie e la passione,
nin gi šta chi si fa ‘nnènde
pe’ ‘na squadre di pallone.
15                                      
Se vvu’ ji’ spâsse nghi la bbiciclétte,
tanda pinzìre nin ti l’à da métte,
abbass’ a La Marìne, cošta  cošte,
ci šta ‘na bbella pište fatt’ appòšte.
Ci štattéve li lambiùne,
l’hanne fatte ccuni-ccune.
Pur’ a ppéte va la ggènd’
e li ciclìšte si lamènde.
16
“Gné la minèštre di fuj’ a ccappucce,
nin g’é rimašte manghe nu piattucce”,
‘ccuscì a Natäle… chila grossa fiëre
l’hann’ arrapèrte ugge e à chius’ ajjìre.
 “L’aeropòrte” hanne cupèrte,
pe’ nu mése a’va šta apèrte,
ma sett’-otte jurne doppe
c’é rimašte lu desèrte.
17
Ma ‘ ndo’ li vônne fa’ ‘štu purticciòle?
Casarze… Cunguarèlle… o Vignole?
Mentr’ a Lu Uašte angòre si discùte
San Salve e Fossacèsie hanne finùte.
E mo pure Mundinïre
té ‘rrapèrte lu candïre
e se Reme arisištéve
pur’ a Ggisse si facéve.
18
A mmagge s’arifà li vutaziùne
pe’ Sìniche e Cunzìje a lu Cumùne.
Tra nuvutà e mineštre ariscalläte,
aumènde sempre cchiù li candidäte.
Ma la mùsich’ è la štesse,
ogne une fa prumuesse.
Doppe che s’hann’ assittäte
fanne fésse ch’à vutäte.
19
Ci šta chi é d’accorde e chi cuntràrie,
prime da jì ‘ vvutà šta’ li primàrie.
Tutte s’aàžže prešte la matìne
pe’ ttoje la “prim’àrie”, l’aria fine.
E già dendr’ ogne partìte
ci si scorne e ci s’accìte.
šta chi céde, šta chi ‘nzište,
šta chi fforme n’addra lište.
20
Mo che sém’ arruvuäte ‘n cunclusiòne
di chišta Štorie e di chišta canzòne,
Vi salutàme e grazie vi dicéme,
n’addr’anne, se Ddì’ vo’, j’arividéme.
Nghi l’augurie a ttuttiquènde
di fa cacche ppass’ annènde,
pe’ pputé campà’ cchiù mmuàje,
nghi cchiù ggioje e ména ràje.

di Fernando D’Annunzio

a cura di Giuseppe Ritucci

                      

Più informazioni su